Rättsligt meddelande/upphovsrätt

Ansvarsfriskrivning

Onlineinnehåll

Camozzi Automation AB – nedan kallat ”Camozzi” – garanterar inte uppdatering, riktighet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls, inklusive information om produkter.

Camozzi ska inte hållas ansvarigt för materiella eller immateriella skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av den information som tillhandahållits eller av användning av oriktig eller ofullständig information, utom i fall av bevisat uppsåt eller grov försumlighet av Camozzi. Allt innehåll innebär inget åtagande och är inte bindande. Camozzi förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, uppdatera eller ta bort delar av webbplatsen eller innehållet utan föregående meddelande och att tillfälligt eller definitivt avbryta offentliggörandet av detsamma. 

Ansvarsfriskrivningens rättsliga giltighet

Ansvarsfriskrivningen är en integrerad del av onlineinnehållet som ligger till grund för den här sidan. I händelse av att delar av denna text eller att enskilda uttalanden som ingår häri inte längre uppfyller eller överensstämmer med gällande bestämmelser, helt eller delvis, förblir de återstående delarna av detta dokument, inklusive dess innehåll och giltighet, oförändrade.

Upphovsrätt

Denna webbplats är Camozzis exklusiva egendom. Alla data och all information häri (inklusive till exempel foton, bilder, mönster, varumärken, ikoner) omfattas av nationella och internationella immaterialrättsliga lagar. Det är förbjudet att kopiera, ändra, bearbeta, avslöja eller distribuera innehållet på denna webbplats, även delvis, utan särskilt skriftligt tillstånd från Camozzi. Vid obehörig användning vidtas rättsliga åtgärder.