Integritetspolicy enligt art. 13–14 i eu-förordning 2016/679

Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som tillhandahålls av användarna är Camozzi Automation AB med säte på Bronsyxegatan 7, 213 75 Malmö.

Camozzi Automation AB informerar härmed dig, i egenskap av personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om att EU-förordning 2016/679 (nedan kallad ”GDPR”) föreskriver skydd för registrerade personer med avseende på behandling av personuppgifter och att denna behandling ska utföras på grundval av principerna om korrekthet, laglighet, öppenhet och skydd av din integritet och dina rättigheter.

De personuppgifter som du lämnar in ska behandlas i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i ovannämnda förordning och de sekretesskrav som anges i den förordningen.

1. Syfte med databehandling: de uppgifter du tillhandahåller behandlas i marknadsföringssyfte, för annons- och reklamverksamhet och för att informera dig om nyheter, evenemang och specialerbjudanden från personuppgiftsansvarig och andra koncerninterna företag. 

Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter. Om dessa uppgifter inte tillhandahålls kommer det att bli omöjligt för den personuppgiftsansvariga att behandla din begäran för de ändamål som anges ovan.

2. Databehandlingsmetod: dina personuppgifter kan behandlas manuellt och/eller elektroniskt. 

All behandling sker i enlighet med de metoder som avses i artiklarna 6, 32 i GDPR och med antagandet av lämpliga säkerhetsåtgärder.

3. Utlämnande: dina uppgifter behandlas endast av personal som uttryckligen godkänts av den personuppgiftsansvariga, av tredje part eller av koncerninterna företag för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Dina uppgifter kan överföras utomlands (länder utanför EU) på begäran av den registrerade om syftet omfattar koncerninterna företag med huvudkontor utanför EU.

4. Lagringstid: uppgifterna behandlas under den tid som är absolut nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna begäran, utan att det påverkar den registrerades rättigheter och under inga omständigheter under längre tid än 36 månader efter insamlingen.

5. Personuppgiftsansvarig: personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Camozzi Automation AB med säte på Bronsyxegatan 7, 213 75 Malmö.

6. Den registrerades rättigheter: Användare kan utöva vissa rättigheter när det gäller de uppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvariga. I synnerhet och i enlighet med artiklarna 15–21 i EU-förordningen 2016/679 har användare följande rättigheter:

  • rätt till tillgång till personuppgifter
  • rätt att kontrollera och begära rättelse av personuppgifter
  • rätt till borttagning (eller radering) av personuppgifter
  • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter
  • rätt till dataportabilitet
  • rätt att motsätta sig behandlingen
  • rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) eller inleda rättsliga förfaranden.

7. Så utövar du dina rättigheter

Användare kan när som helst utöva sina rättigheter genom att skicka:

  • ett e-postmeddelande till adressen: privacy@camozzi.se

ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till adressen: Camozzi Automation AB Bronsyxegatan 7, 213 75 Malmö.