Catalogo

Kataloger


Disegni 2D/3D

2D/3D

Web User Policy

Integritetspolicy i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad ”Förordningen”), med hänvisning till behandling av personuppgifter för användare som besöker denna webbplats.

 1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som tillhandahålls av användarna är Camozzi Automation AB med säte på Bronsyxegatan 7, 213 75 Malmö.

 1. Typ av uppgifter som samlas in
 1. Navigationsdata

De informationssystem och programvaror som används för att driva webbplatsen samlar in vissa personuppgifter, vars överföring är implicit i användningen av kommunikationsprotokoll på internet.

Den här datakategorin omfattar till exempel IP-adresser eller domännamn för datorerna för de användare som ansluter till webbplatsen.

 1. Uppgifter som tillhandahålls frivilligt av användaren

Användare behöver inte lämna några personuppgifter för att kunna besöka webbplatsen. Den valfria, uttryckliga och frivilliga sändningen av e-postmeddelanden till de adresser som anges på denna webbplats, eller användningen av avsnitten ”Kontakta oss” och ”Karriär”, innebär dock att användarens adress och relevanta angivna uppgifter samlas in, vilket krävs för att följa upp de förfrågningar som skickas.

 1. Cookies

För information om de cookies som används på den här webbplatsen, läs cookiepolicyn.

 1. Syfte och rättslig grund för databehandling

Navigationsdata (punkt 2, bokstav a) används för att:

 • samla in data och information i samlad och anonym form endast för att kontrollera att webbplatsen fungerar korrekt
 • samla in data och information för att skydda webbplatsens säkerhet (skräppostfilter, brandväggar, virusdetektering) och dess användare
 • få statistisk information om användningen av webbplatsen.

Uppgifter som tillhandahålls frivilligt av användaren (punkt 2, bokstav b) behandlas elektroniskt och/eller manuellt av den personuppgiftsansvariga uteslutande för ändamål som rör den kommunikation som skickas av den registrerade. De uppgifter som tillhandahålls får inte överföras till tredje part utan den registrerades faktiska och uttryckliga medgivande. Uppgifter som erhållits genom formulären ”Kontakta oss” och/eller ”Karriär” på denna webbplats eller genom spontan sändning av e-postmeddelanden till de kontakter som anges på densamma behandlas endast i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten.

I händelse av hypotetiska it-brott mot webbplatsen kan navigationsdata också användas för att fastställa ansvar.

 1. Databehandlingsmetod

Behandlingen av användarens personuppgifter sker på grundval av principerna om riktighet, laglighet och öppenhet, med hjälp av manuella och/eller elektroniska medel, med organisatoriska system knutna till syftet med behandlingen som garanterar uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet samt den registrerades rättigheter.

Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda uppgifter från förstörelse eller förlust, även oavsiktlig, och mot obehörig åtkomst eller röjande.

Behandlingen får utföras med eller utan användning av elektroniska eller automatiserade medel. 

 1. Utlämnande av uppgifter

Förutom den personuppgiftsansvariga kan behörig intern personal (administrativ, försäljning, juridisk, systemadministratörer) som utsetts för detta ändamål ha tillgång till dina uppgifter för själva behandlingen.

De insamlade uppgifterna kan också lämnas ut till externa parter (till exempel leverantörer av tekniska tjänster från tredje part, värdleverantörer och it-företag) som utsetts till personuppgiftsbiträden i enlighet med Förordningens artikel 4.1.8, som arbetar på uppdrag av den personuppgiftsansvariga och enligt de instruktioner som tillhandahållits, uteslutande för verksamhet som är strikt relaterad till de ändamål som anges ovan (till exempel för att garantera drift av internettjänsten samt hantering av informations- och kommunikationssystem).

 1. Lagringstid för uppgifterna

Navigationsdata (punkt 2, bokstav a) behålls i enlighet med bestämmelserna i de gällande föreskrifterna under en tidsperiod som inte är längre än nödvändig för att uppnå de ändamål för vilka de behandlades, vilket beskrivs bättre i den utökade cookiepolicyn.

Den personuppgiftsansvariga behandlar uppgifter som användaren tillhandahåller frivilligt (punkt 2, bokstav b) under den tid som är absolut nödvändig för att tillhandahålla den begärda tjänsten, vilket beskrivs bättre i de utökade policyerna.

 1. Tillhandahållande av uppgifter

De navigationsdata som samlas in inom ramen för denna behandling (punkt 2, bokstav a) används endast för it-hantering av webbplatsen. 

Frivilligt tillhandahållande av personuppgifter (punkt 2, bokstav b) är frivilligt och syftar endast till att följa upp användarnas önskemål. Om de nödvändiga uppgifterna inte tillhandahålls kommer det att bli omöjligt för den personuppgiftsansvariga svara.

 1. Datalagring

Personuppgifter lagras vid den personuppgiftsansvarigas huvudkontor och på de platser inom Europeiska unionen där de parter som deltar i behandlingen är belägna.

 1. Den registrerades rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter när det gäller de uppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvariga. I synnerhet och i enlighet med artiklarna 15–21 i EU-förordningen 2016/679 har användare följande rättigheter:

 • rätt till tillgång till personuppgifter
 • rätt att kontrollera och begära rättelse av personuppgifter
 • rätt till borttagning (eller radering) av personuppgifter
 • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter
 • rätt till dataportabilitet
 • rätt att motsätta sig behandlingen
 • rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) eller inleda rättsliga förfaranden.
 1. Så utövar du dina rättigheter

Användare kan när som helst utöva sina rättigheter genom att skicka:

 • ett e-postmeddelande till adressen: privacy@camozzi.se
 • ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till adressen: Camozzi Automation AB, Bronsyxegatan 7, 213 75 Malmö.